Onze webshop is in onderhoud en we accepteren momenteel geen online bestellingen. Bel ons op 06 26764026 indien u wilt bestellen.

×

Registreren

Profiel informatie

Inlog gegevens

Inloggen

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke
informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog
eens kunt teruglezen.
Definities
1 Drankenhandel John van Pas: gevestigd te Waspik en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 18109205 handelend onder de naam Drankenhandel
John van Pas.
2 Website: de website van Drankenhandel John van Pas, te raadplegen via
www.johnvanpas.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Drankenhandel John van Pas en/of zich
geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Drankenhandel John van Pas en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Drankenhandel John van Pas zijn
de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene
Voorwaarden, zijn deze voor Drankenhandel John van Pas slechts bindend, indien en voor
zover deze door Drankenhandel John van Pas uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan
Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Drankenhandel John van Pas afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart
worden weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Drankenhandel
John van Pas kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en
volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Drankenhandel
John van Pas afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke
programmeer- en typefouten.
4 Drankenhandel John van Pas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het
aanbod van Drankenhandel John van Pas en het voldoen aan de daarbij door Drankenhandel
John van Pas gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Drankenhandel
John van Pas onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de
mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door
Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Drankenhandel John van Pas het recht om pas
aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Drankenhandel John van Pas kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Drankenhandel John
van Pas op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het
registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij
na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van
een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden.
Drankenhandel John van Pas is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag
er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die
Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en
het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn
gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Drankenhandel
John van Pas daarvan in kennis te stellen, zodat Drankenhandel John van Pas gepaste
maatregelen kan nemen.
Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Drankenhandel John van Pas is ontvangen, stuurt Drankenhandel
John van Pas de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo
spoedig mogelijk toe.
2 Drankenhandel John van Pas is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1 werkdag. De wijze van levering kan op verschillende
manieren plaatsvinden en is ter keuze van Drankenhandel John van Pas.
4 Indien Drankenhandel John van Pas de producten niet binnen de overeengekomen termijn
kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een
nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Drankenhandel John van Pas raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te
melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico,
waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken,
gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het
risico over bij overdracht van de producten.
7 Drankenhandel John van Pas is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit
te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan
gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
Herroepingsrecht/retour
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Drankenhandel John van Pas
binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos
te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of
een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant.
Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het
reguliere posttarief, geeft Drankenhandel John van Pas een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant
zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts
gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na
te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een
fysieke winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn
door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Drankenhandel John van
Pas, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Drankenhandel John van Pas kenbaar te maken
dat hij van de aankoop af ziet. Drankenhandel John van Pas bevestigt in geval van een digitale
melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het
product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of
andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Drankenhandel John van Pas
Blokenweg 14
5165 NR, Waspik
6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op
dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een
duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Drankenhandel
John van Pas de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij Drankenhandel John van Pas aanbiedt het product zelf af te halen, mag Drankenhandel
John van Pas wachten met terugbetalen tot Drankenhandel John van Pas het product heeft
ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste
procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
de consument;
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Betaling
1 Klant dient betalingen aan Drankenhandel John van Pas volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Drankenhandel John van
Pas is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot
tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen
ingaand op de dag na levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
de Drankenhandel John van Pas is gewezen op de te late betaling en Drankenhandel John van
Pas de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is
Drankenhandel John van Pas gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de
volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Drankenhandel John van Pas kan ten
voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Garantie en conformiteit
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Drankenhandel John van Pas een aparte
garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle
type Klanten.
2 Drankenhandel John van Pas staat er voor in dat de producten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek
overeengekomen, staat Drankenhandel John van Pas er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.
3 Een door Drankenhandel John van Pas, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al
heeft en kan inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Drankenhandel John van Pas
daarvan in kennis te stellen.
5 Indien Drankenhandel John van Pas de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant
de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met
inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde
prijs over het product.
Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en
conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Drankenhandel John van
Pas, dan kan hij bij Drankenhandel John van Pas telefonisch, per e-mail of per post een klacht
indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Drankenhandel John van Pas geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is
een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Drankenhandel John van Pas binnen 5
dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn
waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van
Klant.
Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Drankenhandel John van Pas jegens Klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding
van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Drankenhandel John van Pas jegens Klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Drankenhandel
John van Pas jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de
grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel
genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is
van opzet of grove schuld van Drankenhandel John van Pas.
5 De aansprakelijkheid van Drankenhandel John van Pas jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant
Drankenhandel John van Pas onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Drankenhandel John van
Pas ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Drankenhandel John van Pas in staat is adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de
schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan
schriftelijk bij Drankenhandel John van Pas meldt.
7 In geval van overmacht is Drankenhandel John van Pas niet gehouden tot vergoeding van
enige daardoor bij Klant ontstane schade.
Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft
verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Drankenhandel John van Pas.
Persoonsgegevens
1 Drankenhandel John van Pas verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de
Website gepubliceerde privacy statement.
Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Drankenhandel John van Pas
gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is
aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en
fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende
vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Drankenhandel John van Pas
Blokenweg 14
5165 NR Waspik
Tel: 0416 - 31 31 48
Mobiel: 06 - 26 76 40 26
E-mail: info@johnvanpas.nl
KvK 18109205
BTW NL1529.70.241.B.02